English to Afaan Oromo Afaa Oromo to English
rush
   
waan uumaa alaa
fedhii
oduu durii
sardamuuAdd a new Oromo word?


 

Shakh Bakrii Saphaloo's work